Bundesinstitut für Berufsbildung

Robert-Schuman-Platz 3
D-53175 Bonn
Ansprechpartner OA
Karin Langenkamp
E-Mail
langenkamp@bibb.de
OA-Projekte

Forschungsprojekt: Open Access in der Berufsbildungscommunity
https://www.bibb.de/de/72036.php

Open Library Programm
Weitere Infos zu OA