Verlag Barbara Budrich

Stauffenbergstr. 7
D-51379 Leverkusen
Ansprechpartner OA
Franziska Deller | Christian Gottlebe
E-Mail
frankziska.deller@budrich.de
Open Library Programm
Weitere Infos zu OA

Kontakt zu Christian Gottlebe (alternativer Ansprechpartner für OA): christian.gottlebe@budrich.de